Ajuts Agència de Residus de Catalunya per retirada fibrociment

02/11/2021

Bases reguladores i Convocatòria ajuts retirada fibrociment

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA AJUTS CONVOCADA PEL 2021

Idem bases reguladores que exercici 2020: RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=873611 

RESOLUCIÓ ACC/3212/2021, de 25 d'octubre, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 591801). (DOGC núm. 8534 publicat el 02/11/2021)

http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_3212_2021_amiant 

 

NOVES BASES REGULADORES AJUDA CONVOCADA PEL 2020

RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/resol_TES_1068_2020.pdf  

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA AJUTS CONVOCADA PEL 2020

RESOLUCIÓ TES/1586/2020, de 22 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 513589).

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/resol_TES_1586_2020.pdf 

 

AJUTS CONVOCATS ANY 2019

RESOLUCIÓ TES/1200/2019, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848703& 

RESOLUCIÓ TES/1805/2019, de 21 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 464642).

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/resol_TES_1805_2019.pdf