Ajuts Agència de Residus de Catalunya per retirada fibrociment

19/08/2019

Bases reguladores i Convocatòria ajuts retirada fibrociment

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ TES/1200/2019, de 30 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=848703& 

 

RESOLUCIÓ TES/1805/2019, de 21 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de
residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de
Catalunya (ref. BDNS 464642).

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/resol_TES_1805_2019.pdf