Desmuntatge i revestiment de coberta

Desmuntatge i retirada de coberta amb plaques d'amiant per a posterior revestiment de panell sandvitx