Cobertes i Façanes

Tallers Girona disposa d’anys d’experiència en tot tipus de revestiments per a cobertes i façanes, en obra nova i rehabilitació, dirigits a diferents usos en el món de la construcció

Arquitectura industrial, arquitectura residencial, usos comercials, ...

Un dels revestiments més utilitzats és a partir de panell sandvitx, el qual neix com a necessitat a la recerca d’alternatives de la coberta tradicional. Un panell sandvitx és una solució constructiva formada per dos taulers externs, que fan la funció d’acabat, units a un nucli interior, el qual fa la funció d’aïllament. La seva instal·lació és senzilla, a demés d’oferir seguretat i estalvi en els costos de muntatge.

El panell sandvitx s’adapta a qualsevol tipus d’obra, tant pública com privada, de major o menor magnitud. Els seu ventall d’acabats fa que s’integri sense cap problema tan en un projecte més rústic com en un de més modern. Els panells presenten diferents tipus d’acabats; llis, decoratiu, imitació teula, panell sandvitx in situ... Aquest sistema constructiu representa una alternativa innovadora davant dels sistemes tradicionals de construcció de cobertes, i resulta un element molt versàtil. És per això que cobreix un ventall molt ampli en quan a les seves aplicacions; aporta avantatges molt interessants d’ordre tècnic, pràctic i econòmic, els quals es poden resumir en funcionalitat i qualitat (marcatge CE i CTE). Una de les millors prestacions que ofereix aquest tipus de revestiment és l’aïllament tèrmic, el qual aporta entre 3 i 10 vegades més que una solució convencional.

A més del revestiment a partir de panell sandvitx també són molt utilitzats sistemes constructius a partir de xapa amb tot tipus d’acabats en forma i colors (grecades, ateneas, etc...). Aquestes són molt utilitzades en façana i donen un caràcter modern o industrial, a més a més dels seus avantatges en quan a facilitat, senzillesa i rapidesa a l’hora del muntatge.

Un altre tipologia per a muntar façanes és la dels murs cortina. Es tracta d'una tipologia de façana utilitzada en la majoria d'edificis d'oficines. És la imatge habitual dels edificis que s’anomenen col·loquialment edificis amb "façana de vidre". Se l'anomena mur cortina per dues raons bàsiques.

MOLT LLEUGER

S'AGUANTA PENJADA PER LA PART SUPERIOR
 

En un mur cortina trobem un estructura principal formada per uns muntants (perfils verticals) que sovint passen per davant dels forjats donant continuïtat a tota la façana. Entre aquests muntants es col·loca el vidre. Molt sovint, però, juntament a aquests muntants trobem uns perfils horitzontals (travessers) que serveixen per configurar una quadrícula que anirà tancada amb vidres o plafons lleugers. Tot i que es troben molts exemples de mur cortina en edificis alts o oficines aquests no són exclusius per cap ús o edifici en concret. Es poden trobar murs cortina en edificis de tota mena.